Eduardo_Marga_9
Photo, montage et texte automatique : Jean-Pierre Balpe.