Eduardo_Marga_6
Photo, montage et texte automatique : Jean-Pierre Balpe.